Ceginau a Ystafelloedd Molchi Tu Mewn

Gwobrau BKU

Enillodd Tumewn ‘Manwerthwr Ystafell Ymolchi Gorau ar gyfer Gwasanaeth Cwsmeriaid’ yng ngwobrau BKU 2023.

Wel am lwyddiant!!

Mae Gwobrau BKU yn wobrau cenedlaethol ar gyfer y diwydiant Cegin ac ystafelloedd ymolchi.

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod Tumewn wedi ei enwebu, ac wedi ennill gwobr 'Gwobrau BKU –
‘Manwerthwr Ystafell Ymolchi Gorau ar gyfer Gwasanaeth Cwsmeriaid 2023'.

Roedd cannoedd o gwmnïau a manwerthwyr proffesiynol wedi cystadlu yn y gwobrau gyda 28 categori gwahanol, a Tumewn wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer 3 chategori gwahanol.

Cyflwynwyd y seremoni gan y digrifwr Seann Walsh yng ngwesty 'Royal Lancaster' yn Llundain. Roedden ni’n cystadlu yn erbyn cwmnïau mawr, ledled y byd, a doedden ni ddim yn gallu credu’r peth pan ddaeth enw Tumewn i fyny ar y sgrin fawr, a chwmni bach o Benllyn wedi ennill y wobr.

Mae'n bleser, ac yn deimlad balch iawn. Mae ein diolch yn fawr iawn i staff rhagorol Tumewn. Mae pawb yn rhoi o'u gorau i'w gwaith. Rydym yn hynod o ffodus i fod gyda thîm mor ymroddedig o staff.

Diolch enfawr i’n cwsmeriaid ffyddlon, sy’n ein cefnogi fel busnes lleol.

A diolch hefyd i deulu a ffrindiau sydd wedi ein cefnogi ar hyd y daith!

Gobeithio y bydd Tumewn yn parhau i lwyddo, ac yn creu ceginau ac ystafelloedd ymolchi o safon uchel am flynyddoedd i ddod.

BKU Awards 2023
BKU Awards 2023

Mi gafodd Tu Mewn Cyf ei gyhoeddi fel yr enillwyr o nid yn unig 1 ond 2 wobr eleni

Mi gafodd Tu Mewn Cyf ei gyhoeddi fel yr enillwyr o nid yn unig 1 ond 2 wobr eleni! Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i Tu Mewn ennill gwobr yn y BKU!

Enillwyd:
Ystafell Arddangos Cegin Orau'r Flwyddyn
Gwasanaeth Cwsmer Gorau

Mae'r seremoni fel arfer yn cael ei gynnal mewn lleoliad mawreddog yng nghanol Llundain ac yn cydnabod cyflawniad rhagorol ar draws nifer o gategorïau yn y diwydiant Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Ond oherwydd pandemig COVID-19 cynhaliwyd y seremoni tro yma ar y we i gadw'r holl fynychwyr yn ddiogel ac yn iach.

Ar ddydd Iau, 16eg Gorffennaf 2020 llwyddodd y digwyddiad ar-lein a gynhaliwyd gan lais y Loteri Genedlaethol, Alan Dedicoat.

Rydym yn falch o allu cadarnhau bod Tu Mewn yn cael ei gyhoeddi fel enillwyr yn y Gwasanaeth Cwsmer Gorau 2020 ac Ystafell Arddangos Cegin y Flwyddyn 2020. Hon oedd y drydedd flwyddyn yn olynol i Tu Mewn i ennill gwobrau yn y BKU, ar ôl codi Ystafell Arddangos Ystafelloedd Ymolchi'r flwyddyn 2019 ac Ystafell Arddangos Cegin y flwyddyn 2018; mae llwyddiant Tu Mewn yn y gwobrau BKU yn parhau.

Mae Tu Mewn yn dathlu ei benblwydd yn 15 oed eleni ac yn ymfalchïo'n fawr mewn darparu'r gwasanaeth cwsmer gorau ac mae'n arddangos y ceginau a'r ystafelloedd ymolchi harddaf, y gellir eu gweld i gyd yn ystafell arddangos yn Nefyn.

BKU Awards 2020

Enilloedd Tu Mewn Cyf ‘Ystafell Arddangos Ystafelloedd Molchi’ gorau yng Ngwobrau’r BKU 2019

Mi gafodd Tu Mewn ei gyhoeddi fel yr enillwyr o’r ‘Ystafell Arddangos Ystafelloedd Molchi’ yng Ngwobrau’r BKU a gynhaliwyd yn y Pafiliwn, Twr Llundain ar yr 20ain o Fehefin 2019.

Mae llwyddiant Tu Mewn Cyf yn parhau eleni eto yn dilyn derbyn ‘Ystafell Arddangos Ceginau’ yn 2018. Cyflwynwyd y seremoni gan yr comediwr o Ganada Sean Collins gyda channoedd o gwmniau a gwerthwyr proffesiynol o bob rhan o’r wlad yn dathlu yr arddangosfeydd a’r brandiau gorau. Mae’r Gwobrau yn cynnig llwyfan arbennig i’r gorau yn y maes Ceginau ac Ystafelloedd Molchi gael eu gweld ai gwerthfawrogi. Rydym yn falch iawn ac mae’n meddwl y byd inni ennill nid un ond dwy wobr.

BKU Awards 2019
BKU Awards 2019

Tu Mewn Cyf ennill gwobr ‘Ystafell Arddangos Ceginau’ yng Ngwobrau’r BKU 2018

Rydym yn hynod o falch cael cyhoeddi ein bod wedi ennill gwobr ‘Ystafell Arddangos Ceginau’ yng Ngwobrau’r BKU a gynhaliwyd yn Gwesty Tower Bridge, Llundain ar yr 21ain o Fehefin 2018. Roedd 513 o gwmniau’n ceisio am y wobr ac felly ni feddylien byth y buasen ni’n cael y fraint o ennill y fath wobr ac anrhydedd.

Fe wnaethom gyflwyno ein cais yn gynnar fis Ionawr, fel rhywfaint o hwyl. Agorwyd y pleidleisio fis Mawrth a chyflwynwyd dros 20,000 o bleidleisiau. Pan gyhoeddwyd ein bod wedi cyrraedd y 6 uchaf yn y wlad, nid oedd geiriau i ddisgrifio ein balchder. Roedd hyn yn gyflawniad enfawr ynddo ei hun. Braint oedd cael bod ar y rhestr fer ymhlith cymaint o bobl a chwmniau busnes poblogaidd, proffesiynol a llwyddianus iawn. Cyflwynwyd y wobr gan yr actor Hugh Dennis ag roeddwn wedi gwirioni gyda’r canlyniad.

BKU Awards 2018

Polisi Preifatrwydd

© 2023 Tu Mewn. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.